Načítavam moment...
Momentálne nie ste prihlásený

Je vajce orla skalného vzácnejšie ako ľudský život? (Späť na článok)

Pridajte priamu reakciu k článku

nyrra: Tu nejde o to, kedy je podľa mňa človek človekom, lebo to, kedy je človek človekom, závisí od definície človeka. Tu nejde o hru s pojmami, ale o to, že ak chceme určiť, kedy človek ako konkrétny jednotlivec začína svoju existenciu ako človeka, tak musíme určiť, v akom zmysle narábame s pojmom "človek". Na jednej strane uznávaš, že to, či má oplodnené vajíčko právo na život alebo nie, závisí od spoločenskej dohody a následnej formulácie zákonov, no na druhej strane hovoríš o tom, že človek má nejaké dané (kým?) neodňateľné ľudské práva už len preto, že je človek. To si odporuje. V skutočnosti otázka, ako definujeme človeka, nie je podstatná, nakoľko nech ho definujeme akokoľvek, z väčšiny definícií nebude vyplývať automaticky, že človek má nejaké práva len z toho titulu, že je človekom. Jedine, že by sme definovali človeka ako niečo, čo už má ľudské práva, a v takom prípade je embryo vylúčené z konceptu "človek". Nemôžeš povedať, že existencia človeka začína počatím, pokiaľ najprv nevyjdeš z nejakej konkrétnej definície človeka. Samozrejme, že je potrebné riešiť, či to je človek (a odkedy a pod.) podľa príslušnej definície. Neviem, čo si tým chcela povedať, že ak toto niekto rieši, tak to nie je "vec vedy, ale iných potrieb". "Načo je potom právo na život ako základné ľudské právo .... neviem." Zasa si patetická. Veď sama hovoríš, že právo na život je taká spoločenská konštrukcia, ľudský výmysel. Tak ako každé právo. A tak to je. Neviem, čo teraz riešiš. "Ak sa nedá objektívne rozhodnúť, kto je človekom, ako sa dá rozhodnúť, že zygota ním nie je a novorodenec ano?" Ale ja som predsa nepovedal, že sa nedá objektívne rozhodnúť, kto (čo) je človekom. Ale dá sa to len vtedy, ak používame pojem "človek" v konkrétnom definovanom zmysle. Z ničoho, čo som povedal, nevyplýva, že sa nedá určiť, že podľa definície XY je daná entita človekom. Samozrejme, že sa to dá. Takže to, či je Slayer človekom alebo nie, záleží od toho, s akou definíciou práve operujeme. Ale ubezpečujem Ťa, že som človek podľa všetkých mne známych definícií. Zygota prakticky podľa žiadnej:-) raspberry: Nevyplýva. Preukazujete nedostatky v deduktívnych schopnostiach a výrokovej logike. "Ak sa dopracujeme filozofickou analýzou k nejakému výsledku, tak už nadradíme jednu definíciu nad inú, čo podľa Vás nemáme robiť." Ako sa chcete dopracovať filozofickou analýzou k tomu, aký význam (definíciu) má nejaký termín, s ktorým pracujeme? Najprv, aby mal termín zmysel, ak ho chceme používať, tak už ho používame v nejakom zmysle, ktorý sme mu určili. Celá novodobá analytická filozofia je o tom, že ono to nie je tak, že významy termínov sú nejako "dané" a filozofi ich majú odhaliť. Je to tak, že významy dávame termínom my. My ich definujeme. Teda definícia nie je "objav" daného, od nás nezávislého faktu ohľadom významu, ale je to naša konštrukcia, pomocou ktorej upresňujeme, v akom zmysle používame termíny; čo nimi vlastne myslíme. Takže asi ťažko sa dostaneme analýzou k nejakej "nadradenej" definícii. Ale povedzme, že sa k nadradenej definícii dostaneme. Ako by z toho vyplývalo, že problém, či je zygota/embryo človekom, sa nedá vyriešiť? Veď práve ak máme tú Vasú "nadradenú" definíciu a pracujeme s ňou, tak určíme, aké entity spadajú do danej definície a aké nie. Takže akože sa to nedá riešiť? Je to nelogický záver. Vaša "logika" je takáto: Z toho, že žiadna definícia nie je nadradená druhej, vyplýva, že sa nedá určiť, aká entita zodpovedá akej definícii. Ja som upozornil, že NEVYPLÝVA, a Vy poviete, že predsa len sa dá určiť nadradená definícia. Pre Dia, no a čo?
Slayerx
v.vera: Nechápem, čo chceš povedať tým, že počatie sa odohráva v skrytosti a dieťa je chránené v tele. Ústava je tiež výsledok "sociálnej dohody" ako aj konkrétne zákony napr. umožňujúce potraty. Chceš povedať, že tie zákony (konkrétne 73/1986) sú protiústavné? "momentom oplodnenia vzniká nový život" Nevzniká. Resp. čo je to "nový život"? "otázka znie úplne inak - prečo je materstvo pre spoločnosť nežiadúce... ?" To kto povedal, že materstvo je pre spoločnosť nežiaduce? "problém je v rovine legislatívy - že umožňuje asistované úmyselné usmrtenie dieťaťa v lone matky" Prečo by to nemala umožňovať? Resp. prečo je to problém? A je zygota naozaj "dieťa"? "aký je v tom rozdiel, ak Deklarácia aj osobný názor Iv vychádza z viery v určité hodnoty?" Rozdiel je v tom, že raspberry hovorila o nemennej morálke ako o fakte. Nehovorila o nejakom subjektívnom názore alebo svojich hodnotách, ale predostrela nejakú metafyzickú tézu, ktorú nedokázala. To je ten rozdiel. Ja práve kvitujem, že právo je výsledok nejakých názorov, ktoré sa pretavia v rámci sociálnej dohody do legislatívy. Ale niečo iné je tvrdiť, že existuje nejaká transcendentná morálna ontológia, na základe ktorej by sa mali objektívne formulovať zákony. nyrra: Rovnako môžem ja povedať, že Tvoje špekulácie mi prídu ako verbálna akrobacia. Právne normy (a zvlášť také všeobecné ako Listina) nemusia (a asi ani nemôžu) exaktne zadefinovať pojmy, s ktorými pracujú, takže predpokladajú nejaký konsenzus, ako sa tie pojmy majú zbežne chápať (a teda implicitne pracujú s nejakým náčrtom obsahu tých pojmov alebo implicitne predpokladajú daný zmysel bez jeho explicitného zadefinovania). Predpokladá sa, že pojem "človek" alebo "osoba" alebo "niekto" sú dostatočne zrejmé v tom zmysle, že bude existovať zhoda, na aké "veci" sa majú tie pojmy aplikovať. Takže niet pochýb o tom, že ja som človek alebo Ty si človek. Niet ani väčších pochybností, či narodené dieťa je človek. Problém je práve v tej hraničnej oblasti, o ktorej hovoríme - zygota a nevyvinutý plod. Práve tu nie je jasné, či sa má tá Listina vzťahovať aj na entity, pri ktorých sú pochybnosti, či ide o človeka (nech už vychádzame z akejkoľvek definície človeka) alebo nie. Takže neexistujú pochybnosti, že napr. mňa sa Listina týka, lebo ja som človek úplne bez ohľadu na definíciu človeka. Som človek podľa úplne všetkých dostupných definícií človeka. To je podstatný rozdiel oproti tomu zárodku. Ak chceš vedieť, či sa aj na zárodok má vzťahovať listina, tak sa jednoducho spresneniu pojmu "človek" nevyhneš. "celé právo je potom nielen spoločenskou dohodou , ale aj úplne bezcennou dohodou, ktorá rieši práva niekoho, o kom ani nevie koho." To nevyplýva z ničoho, čo som napísal. Zober si napr. ten v.verin príklad s čl. 15 Ústavy: Nikto nesmie byť pozbavený života. Dokonca nie "žiadny človek", ale "nikto". Ale kto je to niekto? Je to aj zárodok? Sú to aj zvieratá? Predpokladá sa, že všetci sa zhodnú na tom, kto určite do toho spadá (napr. narodení jedinci). Ale tie zárodky a zvieratá do toho proste nespadajú, na tom niet zhody. "Ty sa snažíš definovať človeka právne a aj v tom si odporuješ." Nie, nesnažím sa nijako konkrétne definovať človeka. Nie som si vedomý, že by som si v niečom odporoval a Ty si neukázala, v čom. Takže falošné obvinenie. Moja logika je v poriadku. "Teoreticky ani človek nemusí existovať" Niet relevantnej definície, podľa ktorej by to tak bolo. Nemusíš nič "dookola riešiť". Však to vôbec nerieš. Ukončime to takto: Zhodneme sa, že "biologický začiatok vývinu človeka a právne dohody sú rozdielne veci." Úplný súhlas.
Slayerx
Ale zasa treba uznať, že táto diskusia sa ubrala zlým smerom, pretože tu v poslednej dobe riešime nepodstatné veci súvisiace s tým, ako určiť, či je zárodok človek alebo nie, a tak sa stáva nezmyselnou. Riešili sme tu otázky: 1. Je oplodnenie (ľudského, slepačieho...) vajíčka momentom začiatku vývoja (ľudského, slepačieho...) jedinca? (Nazvime to biologický problém) 2. Je oplodnené ľudské vajíčko už človek? Keď sme pri tom, je oplodnené slepačie vajíčko vlastne už sliepka v prvých fázach vývoja? (Nazvime to definicionálny problém) Ale tieto otázky nie sú podstatné, pretože sa tu bavíme o práve ľudského zárodku na život a na "ochranu", a hlavne sme sa tu bavili (aj keď nie práve ja s Tebou, lebo Ty asi centrálnu tézu Bartkovského nezastávaš) o ústrednom tvrdení v článku, že "(ľudský) život treba chrániť od počatia". A to je nezávislé od toho, či oplodnené vajíčko nazveme začiatkom vývoja jedinca alebo nie (lebo to mu samo o sebe nedáva žiadne práva), a je to nezávislé od toho, či oplodnené vajíčko (a prvé fázy vývoja zárodku) je človekom alebo nie (lebo že je niečo človek, neznamená, že to má automaticky nejaké práva alebo nárok na práva; na druhej strane, to, že niečo nie je človek, neznamená, že to nemôže mať práva). Takže sú podstatné tieto otázky: 3. Má oplodnené vajíčko/embryo/... právo na život? Odpoveď je jednoduchá vzhľadom na to, že právo je výsledok spoločenskej dohody. V súčasnosti na Slovensku tieto "veci" nemajú právo na život; embryo nemá právo na život do 12. týždňa od počatia. 4. Malo by mať oplodnené vajíčko (alebo plod do tretieho mesiaca od fekundácie) právo na život? Teda je aktuálny právny stav správny, legitímny, morálny...? Nie je? Prečo nie? Ak by sa mala aktuálna legislatívna úprava zmeniť, tak prečo a ako? . . . Nechcem zasa odbočovať absurdným smerom alebo slovíčkáriť, ale ešte k tým definíciám: Chápem, čo chceš povedať tými ironickými poznámkami, že možno Slayer nie je človek a možno ľudia neexistujú v závislosti od definície človeka. Nemôžeš úplne ľubovoľne definovať, čo chceš ako chceš. Treba vychádzať z nejakého "commonsense", hmlistého, bežného ľudového chápania výrazov; z významového prieniku, na ktorom sa všetci zhodnú napriek odchýlkam v chápaní či "definovaní" na individuálnej úrovni. Je pravda, že požiadavka najprv definovať všetky pojmy a až potom diskutovať, je absurdná, lebo pojem možno definovať len pomocou súboru iných pojmov, o ktorých už musíme finálne predpokladať, že sú definované alebo zrejmé (nepotrebujú definíciu, lebo ich význam sa považuje za dobre známy a ľudia sa na ňom dobre aproximatívne zhodujú). Takže ak vychádzame z pojmu "človek" bez definície, predpokladá sa, že aj keď existujú odchýlky v individuálnom chápaní toho pojmu medzi ľuďmi (väčšina ľudí sa uspokojuje s vágnym intuitívnym chápaním toho pojmu; niekto bazíruje na niektorej exaktnejšej definícii človeka), napriek tomu máme uspokojivý sémantický prienik tak, že existuje extenzívna všeobecná zhoda ohľadom toho, čo určite treba chápať ako človeka. Napr. taký Slayer alebo nyrra budú určite chápaní ako človek každým bez ohľadu na konkrétny sémantický obsah toho termínu. Problém nastáva v nejednoznačných situáciách (áno, embryo - uznaj sama, je oplodnené slepačie vajce sliepka? Asi nie, že?). Chvíľami mám pocit, akoby si zastávala názor, že len tým, že niečo označíme za človeka, to má tým pádom právo na život, lebo každému je určené právo na život (hoci úplná univerzálnosť zákona je ilúzia - zoberme len zabitie v sebaobrane alebo potencialitu trestu smrti), ale embryo nemožno konsenzuálne označiť za človeka.
Slayerx
<< < 1 2 3 4 5

súhlasím s tým,

že sa diskusia ubrala zlým smerom. ale mám odlišný názor na to v čom a kto ten "zlý smer" inicioval

Otázku, či je zygota už človek si vniesol do diskusie ty. A musím povedať, že veľmi agresívnyma zosmiešňujúcim spôsobom.

A tým si odviedol diskusiu do slepej uličky.

Článok pod ktorým diskutujeme hovorí o ochrane ľudského života už pred narodením .... a dokladá, že od počatia. Ani analogia s orlím vajcom neimplikovala tézu, že vajce je orol, ale len to, že je chránené.

Takže, ak je v súvislosti s článkom relevantná nejaká otázka, tak to nie je otázka, či je zygota človek, ale či sa má ľudský život chrániť a čo znamená už pred narodením - či to znamená od počatia. Teda kedy vlastne začína život ľudského jedinca (vývoj je jedným z jeho znakov). Čo znamená chrániť a či je existujúca právna situácia postačujúca.

Zavádzajúca bola nielen diskusia, kde si rozoberal či je zygota človek, ale aj diskusia, ktorú si sa snažil postaviť na neexistencii definície človeka a tú si striedavo požadoval a striedavo popieral jej potrebu, aby si nakoniec napísal, že „Predpokladá sa, že pojem "človek" alebo "osoba" alebo "niekto" sú dostatočne zrejmé v tom zmysle, že bude existovať zhoda, na aké "veci" sa majú tie pojmy aplikovať.“

Treba povedať, že tak ako existuje „všeobecná zhoda ohľadom toho, čo určite treba chápať ako človeka“... existuje pomerne jasná zhoda zhoda aj na tom, že dieťa je dieťaťom už pred narodením ..... žiadna matka ty nepovie, že nosí v sebe nejakú vec alebo plod. Povie, že dieťa a dokonca to dieťa nazýva od určitého času, keď vie pohlavie – aj menom. V dobe, keď je v stave zygoty ešte o jej existencii obvykle nevie. Slovo TO používajú len tí, čo to dieťa nechcú a je to vyjadrením ich postoja a nie reality vyvíjajúceho sa života.

Takže aj hra s tým, či je právna úprava dôvodom alebo dôsledkom ochrany života človeka je demagogickým odvádzaním diskusie do slepej uličky a patovej situácie, keď človek nie je človekom, lebo nemá faktické práva a práva nemá, lebo nie je človekom.

Na jednej strane si uznal, že právna diskusia je možná a potrebuje argumenty – na druhej strane si biologické argumenty v tomto kontexte odmietol ako nerelevantné.
Ak je niečo právny problém, neznamená to automaticky, že sa pri jeho riešení nepracuje s argumentmi biologickými alebo inými. To by nebolo možné zadefinovať ani trestný čin ohrozenia života a ani určiť ten 12 týždeň pre potraty. Otázku potratov , či ich zákazu si zase vniesol do diskusie len ty – aj ked problém ochrany života pred narodením nie je možné zúžiť len na túto tému.
Požaduješ argumenty, ale sám ich potom vyhlásiš za nepravdivé bez argumentácie, alebo dostatočnej a relevantnej argumentácie. Kováč nemá pravdu, analógia (nie Bartovským ale tebou nepochopená) je scestná a ľudské embryo nemá práva – novorodenec už ano, pričom ignoruješ fakt, že aj nadobúdanie práv je kontinuálny proces a ani 15 ročné dieťa nemá ešte všetky práva dospelého človeka. A že Občiansky zákonník hovorí o podmienenom práve nenarodeného dieťaťa v súlade s tým, čo poznalo už aj Rímske právo ako "Nasciturus pro iam nato habetur, quoties de commodo eius quaeritur. Qui mortui nasciuntur, neque nati neque procreati videntur."

Dnes už existuje rozsiahla odborná a právna diskusia, ktorá poukazuje na rôzne možné úskalia zjednodušeného definovania aj v súvislosti s rozvojom genetiky a rozširovania možností zachrániť ľudský plod v stále skoršom štádiu jeho vývoja.

To, čo si tu predviedol pripomína neblahé pokusy pripísať aj ochranu novorednca či ľudského života v inom kontexte len nejakým kresťanským reliktom.
 

 

Ďalšou tvojou demagógiou je teda snaha devalvovať myšlienku ochrany života pred narodením (hoci aj od počatia) pripisovaním tohto názoru konfesii a následne zosmiešňovaním konfesijného postoja na „verenie farárovi“.

Úplne ignoruješ fakt, že odborná sféra (biologia – bioetika, medicína a pod.) ako aj právo sa legitímne ochranou žvota zaoberajä a úplne legitímne pracujú aj s tým, kedy začína vývoj ľudského jedinca a ak nie vždy dostatočne de iure – tak de facto rešpektujú zárodok ako počiatok vývinu človeka (minimálne v zdravotníckych v predpisoch o narábaní s ním).

Právne úpravy sú v tomto smere nedostatočné a ukazuje sa to stále naliehavejšie v súvislosti s manipuláciou s ľudským zárodkom (zmrazovanie, prístup, právo rozhodnúť komu bude implementované) ale aj v súvislosti s génovými manipuláciami.

V pozadí diskurzu o práve na život pred narodením (Guibilini a Minerva dokonca hovoria o potrate po narodení) – resp. NEpráve stojí jedno a to isté poňatie ľudských práv opierajúce sa o Johna Locka a jeho chápanie osoby ako nositeľa určitých funkcií (na ktorých však nie je zhoda, takže sa musia určiť arbitrárne).

Alan Gewirth (americký filozof( upozorňuje, že pokiaľ je pripísanie nejakého práva závislé na „bytí osobou“ arbirtárne funkcionálne popísanou …. tak otvárame dvere k zužovaniu ľudských práv – deleniu ľudí na tých, ktorí práva majú a na tých, ktorí ich nemajú.

A to je problém.

Ty .... "zygota a nezdochnutá spermia" :))))
 

 

K téme, kedy začína nový ľudský život, si dostal odkaz na učivo biológie, prosté fakty...

To sú ale javy, ktoré nevidíš, pretože prebiehajú v skrytosti, v skrytosti ženského tela, postupne pribúdajú indície, že je žena v očakávaní - preto som ťa upriamila na sporný zákon...

Bol prijatý v čase platnosti inej Ústavy http://www.psp.cz/docs/texts/c...

Či je v rozpore s Ústavou z roku 1992, posúď sám, mimochodom bolo to aj na Ústavnom súde, aj keď je zrejmé, že prolife má vlastné východiská, spoločenská diskusia sa mohla odraziť už od existujúcej ústavnej klauzuly, je to oddiel Základné ľudské práva a slobody, píše sa o ľudskom živote, ktorý je hodný ochrany už pred narodením a že nikto nesmie byť pozbavený života...

Ľudský život začína počatím, zákrok zvaný umelé prerušenie tehotenstva je asistované úmyselné usmrtenie dieťaťa v lone matky, nech je v štádiu E alebo F, to je otázka dní - sú v tom relevantné iné otázky...

V pozadí je hodnota materstva v spoločnosti, ale nemusíme rozširovať diskusiu, stačí sa pozrieť napríklad na ústavný paradox, ak článok 12 hovorí o základných právach ako neodňateľných, nescudziteľných, nepremlčateľných a nezrušiteľných, o čom to potom je - sú skutočne tohto charakteru alebo môžeme s nimi nakladať podľa ľubovôle... ?
 

 

Chápem, že je povinnou jazdou ľudí Vášho druhu neustále sa tváriť ako stelesnenie samotnej logiky, ale teraz Vám to nevyšlo.

Neexistuje správna definícia človeka, teda nemôžeme sa dopátrať, či embryo je človekom. Na to potrebujeme poznať správnu definíciu, aby sme aktuálny problém rozriešili.

Taká definícia "rozumný živočích" je správna, lebo vystihuje celú realitu človeka a o to ide. Ja ju bez zábran nadradím nad iné.
 

 

Už som sa nechcel po dlhšej odmlke k tejto diskusii vrátiť, ale predsa by som to stručne uzavrel:

nyrra:
Hádam sa Ťa nedotkla moja irónia:-)
Súhlasím, že podstatná je otázka, "či sa má ľudský život chrániť a čo znamená už pred narodením - či to znamená od počatia. Teda kedy vlastne začína život ľudského jedinca (vývoj je jedným z jeho znakov). Čo znamená chrániť a či je existujúca právna situácia postačujúca."

Ja som niečo podobné vyjadril v sústave otázok:
1. Má oplodnené ľudské vajíčko (resp. embryo) právo na život a ochranu?
Odpoveď: Podľa súčasného právneho stavu u nás NEMÁ právo na život. Viem, čo sa píše v Ústave, ale nie som si vedomý toho, že by malo oplodnené vajíčko právo na nejakú špecifickú formu ochrany, ktorá by viedla k nelegálnosti potratov.
Táto otázka ale možno nie je taká podstatná, lebo nerieši správnosť či nesprávnosť aktuálnej právnej situácie.

2. Malo by mať oplodnené vajíčko právo na život? Malo by mať právo na nejakú formu ochrany? Akú? Prečo?
Toto je normatívna otázka, v podstate otázka etická (hoci ju je možné a asi aj potrebné riešiť v interakcii s biologickými a inými nenormatívnymi faktami), a v celej tejto diskusii ani nikde inde som nezaznamenal nič, čo by smerovalo k pozitívnej odpovedi na túto otázku. Prečo by mal mať mikroskopický zhluk buniek akékoľvek práva či nároky? Neviem, nedostáva sa mi argument. Neviem, prečo by som mal považovať umelý potrat za niečo nemorálne alebo niečo, čo by malo byť trestne stíhateľné.

Ad Kováč: Nevšimol som si, že by Kováč argumentoval. On niečo vyjadril. A ak vyjadril to, že ľudský život začína od počatia, tak vyjadril nepravdu. Iste, každý bol raz oplodneným vajíčkom. Lenže každý bol raz tiež neoplodneným vajíčkom a spermiou. A argument, že vznikom novej "autentickej" ľudskej DNA vzniká nová osobná identita, neobstojí, lebo je to vlastne absurdné. Nová DNA môže vzniknúť (a aj vzniká) nie len pri oplodnení. Zo vzniku nejakej novej molekuly nevyplýva nič. To, že každý má jedinečnú DNA, nemožno obrátiť a povedať, že z jedinečnej DNA vyplýva nová osobná identita.

Ad orlie vajce:
Analógia je absurdná a už som uviedol, prečo.
"Ani analogia s orlím vajcom neimplikovala tézu, že vajce je orol, ale len to, že je chránené."
Nevyliahnuté orly sú chránené z úplne iných dôvodov, než sa snažia "pro-lifeisti" chrániť embryo, ktorí hovoria o potrebe ochrany kvôli údajnému právu na život. Takže to motto "Chránime nevyliahnuté orly. Chráňme aj nenarodené deti!" má asi rovnaký zmysel ako všeobecnejšie "Chránime xxx. Chráňme aj nenarodené deti!"
Dosaď si za xxx úplne čokoľvek, čo chránime, a snáď zbadáš tú zmysluprázdnosť. Alebo keď tú logiku motta dovediem ad absurdum: "Chránime X. Chráňme aj Y!"
Asi toľko k tej stupídnej analógii, ktorú som vraj "nepochopil". Z toho, že chránime X, nevyplýva, že by sme mali chrániť Y.

"existuje pomerne jasná zhoda aj na tom, že dieťa je dieťaťom už pred narodením"
Ale určite nie v prípade niekoľkotýždňového zárodku. A v prípade oplodneného vajíčka skôr existuje zhoda, že to v žiadnom prípade dieťa nie je. To s tými matkami je irelevantné.

v.vera:
"Ľudský život začína počatím"
Tvrdenie bez dôkazu či vysvetlenia. Ľudský život siaha ďaleko pred individuálne počatie.

"zákrok zvaný umelé prerušenie tehotenstva je asistované úmyselné usmrtenie dieťaťa v lone matky"
Usmrtenie plodu, nie dieťaťa. Mikroskopický zhluk buniek môže byť označený za dieťa len bláznom.

raspberry:
Predpokladajme, že definícia "človek = rozumný živočích", je správna (mimochodom, nyrra to odmieta). To znamená, že embryo nie je človek. Embryo totiž nie je rozumný živočích.
 

 

Kvôli mozgu?
 
Hodnoť

Re:

...takže nenarodené deti... ...a ja som si až do dnes myslel, že dieťa sa stane dieťaťom až v momente narodenia... ako vidím, niektorí katolícki fundamentalisti nám to tu posunuli... lenže potom podľa tejto scestnej myšlienky by mali byť aj bičíkovce polodeťmi a azda tiež pod ochranou... aby sa konečne naplnil hnev boží a písmo sväté a každý onanista by mohol byť zbavený života v prípade ...
...a vraj rok 2015... skôr "...středověk neskončil, středověk trvá..." a ešte v diskusii aj v názoroch na eutanáziu... ja sa vážne niekedy týmto svätuškárom divím... - veď ak nechcete eutanáziu, nevyužite ju... ale máte nulové právo vyjadrovať sa k využitiu eutanázie inými...
...možno by bloger urobil lepšie, keby napísal pár článkov o tom úchylnom zmetkovi z Nevidzian... aby sme vedeli, čoho všetkého je táto komunita moralistov schopná... teda... ak už má tú drzosť vypisovať takéto stupidity...
 

 

...a ja som si až do dnes myslel, že dieťa sa stane dieťaťom až v momente narodenia...

...s takýmto názorom sa diskvalifikujete z akejkoľvek rozumnej diskusie.
 

Veraže!

Prídavky na dieťa by sa mali platiť hneď od nasledujúceho dňa po nechránenom sexe.
 

odpoveď

prosím nestrápňujte a vážte si život aj slová....
 

Re:

...práve že si slová vážim... a asi aj preto by som nikdy nemal tú drzosť tliachať nezmysly o nejakých právach zhluku buniek, zvaného plod... a asi aj preto má každá žena plné právo rozhodnúť ako s týmto zhlukom buniek naloží, či sa rozhodne ho donosiť a následne ako dieťa vychovávať, alebo sa ho z dôvodov jej vlastných (zdravotných, ekonomických, duševných...) rozhodne zbaviť. Ak si k tomuto rozhodnutiu prizve niekoho blízkeho, je to iba a výlučne jej vec. Ale nikto nemá právo, a už vôbec nie srandisti mentálne ukotvení v stredovekých bludoch, týmto ženám niečo prikazovať, nanucovať, alebo súdiť... A spájať dokopy právo na život nevyliahnutého orla a nejakej gastruly a dokonca dávať gastrule nejaké práva - to nie je o úcte k životu, ale o fanatizme a primitivizme. Ale zas - na druhej strane - ako humanisti, nemáme právo brániť katolíkom chrániť si ich život, nech je v etape výronu, zahniezďovania sa alebo čohokoľvek iného... Ale nech si chránia ten svoj, a nech sa nepchajú do života ostatným. Bolo by to evidentne fér...
 

odpoveď

žena nemá právo rozhodovať o živote druhých... aký je rozdiel, že sa dieťa narodí v 9, 8, či 6 mesiaci?
ochrana nenarodených nepatrí do stredoveku... žiadna výlučne jej vec!!!
 

 

*** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)
 
Hodnoť

Človeka človekom robí jeho mozog.

(Ľudská) zygota žiadny (ľudský) mozog nemá.
Ľudské bunky s úplnou DNA nechránime - sám ich zabíjaš denne v miliardách...
 

<< < 1 2 3 4 5

Najčítanejšie


 1. Martin Ondráš: Prvý minister novej vlády o ktorého sa zaujíma generálna prokuratúra 17 036
 2. Michal Porubän: Senzácia : O poslanca Ľuboša Blahu prejavil záujem Oxford,Harvard a aj Princeton ! 8 631
 3. Martin Greguš: Poslanec Blaha vs ETIKA. Viete aké predmety Ľ. Blaha učil na Akadémii policajného zboru? 8 583
 4. Simona Kyselicová: Ako som začala predávat' medovníky v zahraničí || Život v Nórsku 5 234
 5. Peter Gregor: Čierno biela sloboda - Zanzibar. 4 049
 6. Miroslav Ferkl: Pumpa nie je žiadna žumpa! 2 660
 7. Matúš Suby: Praktiky košickej chobotnice časť druhá- Keď je udavačstvo eufenizmom 2 287
 8. Miroslav Lukáč: Fico riadil SMER ako hadiu farmu. Iba nerozoznal hada od hadice. Jedovatých od škrtičov. 2 224
 9. Tomáš Vodvářka: Židovský humor XXXII 2 077
 10. Michal Šimečka: Dedičstvo Fica a Pellegriniho - sme poslední v EÚ 2 008

Rebríčky článkov


 1. Martin Krištoff: Problémy dodávok vakcín korigujú akcie farmafiriem
 2. Olívia Lacenová: Kuriérske spoločnosti sa zviezli na silnejúcich online nákupoch
 3. Stanislav Jurčišin: Kapitalistický úžernícky režim v plnom rozkvete. Quo vadis?
 4. Michal Ičo: Tibor Ičo- Stromy
 5. Stanislav Martinčko: Čo všetko hodinku meral Pellegrinimu krajčírsky majster???
 6. Jozo Peric: Chorváti chcú aj napriek pandémii euro. Chorvátsko ho prijme v roku 2023
 7. Vladimír Bohm: Zrušenie Trampových profilov urýchľuje koniec sociálnych sietí
 8. Dušan Seberíni: Nehádžte perly pod svine. Príhovor ministrovi zdravotníctva
 9. Erik Koncz: Kam ísť, keď sa bude dať 01: Pustý kostol
 10. Peter Biščo: Zlé jazyky hovoria, že ...


Už ste čítali?